Nephro CMU

  Login or Register       

 

การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


     

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา


  นโยบาย CAPD first policy ของรัฐบาล เริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ส่งผลให้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องการเข้าถึงบริการการรักษามากขึ้น  บุคลากรต้องเพิ่มภาระงานในการดูแลผู้ป่วย ประกอบการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและขาดทักษะ ทำให้การให้บริการ และการดูแลผู้ป่วยได้น้อย ไม่ครอบคลุม   จึงเกิดการกระจุกตัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่มากแม้ว่าภูมิลำเนากระจายทั่วไป การดำเนินการการรักษาเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่รองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ผู้ป่วยต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน ในบางรายมีอาการทรุดหนักจนถึงแก่ชีวิต ก่อนได้รับการรักษา  จึงมีความจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นขั้นตอน


     

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย


  เพื่อให้การบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเข้าถึง นโยบาย CAPD first policy ได้ครอบคลุม

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคิวการรักษา 

เพื่อให้บุคลากรพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยมีความรู้และทักษะ 

เพื่อให้การบริการประสบความสำเร็จสูงสุดและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้การบริการครอบคลุม เป็นองค์รวมทั้งกายจิต และสังคม


     

รูปแบบการดำเนินการสร้างเครือข่าย


1.ให้ความรู้ผ่านการอบรม แก่บุคลากรพยาบาล ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

2.สนับสนุนจัดตั้งคณะกรรมการไตจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 โรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทั้งจังหวัด

3.พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ และกระจายหน่วยบริการไปยังโรงพยาบาลอำเภอ

4.ติดตามการดำเนินการและสนับสนุนเพื่อให้โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

5.เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ ในการฝึกปฏิบัติแก่ พยาบาลเฉพาะทางทั่วประเทศ

6.พัฒนาเพื่อเป็นสถาบันหลัก ในหลักสูตร พยาบาลเฉพาะทางการล้างไตทางช่องท้อง

7.สร้างเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายผ่านจิตอาสา


     

ลักษณะการดำเนินการเครือข่าย

CAPD ACTIVITIES


     

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในโรงพยาบาล


1.จัดอบรมพยาบาลในโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยCAPDหลักสูตร 2 วัน

2.จัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยหลักสูตร 1 สัปดาห์

3.อบรมพยาบาลเพิ่มเพื่อให้มีความรู้และทักษะ หลักสูตร1วันเป็นระยะ 1-2 ครั้งต่อปี

4.พัฒนาระบบพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ในหอผู้ป่วย และใช้ระบบการปรึกษาและเยี่ยมผู้ป่วย

5.จัดโครงการ พยาบาลเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือให้การดูแลผู้ป่วยในวันนัดตรวจ 1 ครั้ง/สัปดาห์


     

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายนอกโรงพยาบาล


1.ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลอำเภอจัดตั้งกรรมการไตจังหวัด

 เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน

2.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พยาบาลสถานพยาบาลปฐมภูมิ ปีละ 3 รุ่น ๆละ 50-60 คน หลักสูตร 2วัน ตั้งแต่ปี 2552-2554

3.ขยายการอบรมเป็นหลักสูตร 1 เดือนสำหรับโรงพยาบาลอำเภอที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ระยะแรกมี 5 แห่ง

4. เป็นสถาบันสมทบ กับสภากาชาดไทยและ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติพยาบาลหลักสูตร CAPD

 ปีละ 1 รุ่นๆละ 7-8 คน เพื่อขยายการบริการให้ทั่วประเทศ พร้อมรองรับผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการ

5.เป็นสถาบันหลักรับรองจากสภาการพยาบาล สอนหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง หลักสูตร 4 เดือน

6.ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน และการส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอและ รพสต.

7.ดำเนินการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลในลักษณะ แม่ข่าย-ลูกข่าย เช่น โรงพยาบาลสารภี

8.จัดอบรม ศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ โรคไต ในการฝึกทักษะในเรื่องการวางสายล้างไตทางช่องท้อง

ร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

9.จัดอบรมแพทย์จากโรงพยาบาลในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้มีความรู้เฉพาะทางในการให้การรักษาผู้ป่วย CAPD


     
สรุป  การดำเนินพัฒนาเครือข่าย ปัจจุบันยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ เพิ่มขึ้น เช่น รพ.สารภี รพ.ฝาง นอกจากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ รพ. จอมทอง รพ. สันป่าตอง ทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถให้บริการมากขึ้น และผู้ป่วยเข้าถึงบริการครอบคลุมใกล้บ้าน มากขึ้น  ปัจจุบันการพัฒนาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และ ยังคงต้องการ การพัฒนาด้านคุณภาพ ในการรักษาและบริการ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป      

 
Online:  3
Visits:  1,794,011
Today:  112
PageView/Month:  5,856