Nephro CMU

  Login or Register       

 

รับสมัครพยาบาล อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาลบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

วันที่  9 กันยายน 2556 – 7 มีนาคม 2557

 

     เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ชุด

     2. รูปถ่าย  2  นิ้ว   2 ใบ

     3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

     4. สำเนา  Transcript  จำนวน 1 ชุด

     5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ชุด 

     6. หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานปัจจุบัน

     7. ค่าธรรมเนียมใบสมัคร จำนวน 100 บาท

 

Smile คลิก...เอกสารใบสมัคร  

Smile คลิก...เอกสารประกาศ

Smile คลิก...เอกสารหลักสูตร

 

     ผู้สมัครเรียน  กรุณายื่นใบสมัครที่หน่วยวิชาโรคไต  ชั้น 5  ตึกบุญสมมาร์ติน  (ตึก 7 ชั้น)  

    ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

    ติดต่อคุณทัศนีย์   เดชวงศ์ยา โทรศัพท์ 053-946452  แฟกซ์ 053-895235  www.nephrocmu.org

 

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  19 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556

ตั้งแต่เวลา  13.30-16.00  น.   ในวันราชการ

ประกาศผลวันที่ 16 สิงหาคม 2556

รายงานตัว 2-6 กันยายน 2556  (ค่าเล่าเรียน 45,000 บาท) 

 
Online:  1
Visits:  1,786,642
Today:  97
PageView/Month:  4,026