ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)

ด้วยหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)รุ่นที่๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (หลักสูตรผ่านการรับรองจากจากสภาการพยาบาล)


หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจตามวันและเวลาดังกล่าว


Smileประกาศการฝึกอบรม

Smileใบสมัครฝึกอบรม

Smileโครงการฝึกอบรม

Smileหนังสือเชิญ


SealedDonor Care for Organ transplant Download
 

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  1
Visits:  50,371
Today:  16
PageView/Month:  16