เปิดศูนย์ไตเทียมใหม่ มหาราชนครเชียงใหม่ 9 Dec 2014

ณ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

Scientific Program

Smileประกาศรับสมัคร ::: หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่::

 ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยี ม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) HD2558 รุ่น5


Smileประกาศ Smileใบสมัคร Smileหลักสูตร Smileหนังสือเชิญ

 

ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) : Renal Replacement Therapy Nursing: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CAPD2558

 

Smileประกาศ Smileใบสมัคร Smileหลักสูตร Smileหนังสือเชิญ


ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต HD2558 รุน5 และ CAPD2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องหน่วยวิชาโรคไต ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดยสวมชุดพยาบาลตลอดหลักสูตรการอบรม)

หนังสือตอบรับถึงต้นสังกัด

สำหรับพยาบาลที่สมัครมาแต่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ ทางหน่วยวิชาโรคไตจะเปิดรับการอบรมรอบถัดไปในเดือน....... 255X หากท่านยังคงมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม โปรดแสดงความจำนงอีกครั้งโดยยืนยันมายังหน่วยวิชาโรคไตเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์ (เบอร์แฟกซ์ 053-895235) เท่านั้น โดยใช้หนังสือยืนยันดังนี้

หนังสือยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วทางหน่วยจะเก็บหลักฐานการสมัครเดิมไว้เพื่อพิจารณาประกอบในรอบถัดไป 

SealedDonor Care for Organ transplant Download

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  1
Visits:  64,271
Today:  49
PageView/Month:  3,245