Excellent & Accessible PD Meeting Date : 24-25 Oct 2014

Venue : Kantary Hotel, Chiang Mai

 หนว่ยวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “Excellent & Accessible PD Meeting” ในวันที่ 24-25 ตลุาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยต่อไป ในการนี้หนว่ยวิชาโรคไตฯขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว

 

Smileกำหนดการ

 

Smileหนังสือเชิญ

 

Smileหนังสือลงทะเบียน

 

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 2558 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 Coolใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต 2557พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องหน่วยวิชาโรคไต ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดยสวมชุดพยาบาลตลอดหลักสูตรการอบรม)


หนังสือตอบรับถึงต้นสังกัด

 

สำหรับพยาบาลที่สมัครมาแต่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ ทางหน่วยวิชาโรคไตจะเปิดรับการอบรมรอบถัดไปในเดือนมีนาคม 2558 หากท่านยังคงมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม โปรดแสดงความจำนงอีกครั้งโดยยืนยันมายังหน่วยวิชาโรคไตเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์ (เบอร์แฟกซ์ 053-895235) เท่านั้น โดยใช้หนังสือยืนยันดังนี้

หนังสือยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วทางหน่วยจะเก็บหลักฐานการสมัครเดิมไว้เพื่อพิจารณาประกอบในรอบถัดไป 

SealedDonor Care for Organ transplant Download

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  1
Visits:  59,091
Today:  21
PageView/Month:  1,452